Serengeti National Park - deansnow
Oldupai Gorge Museum.

Oldupai Gorge Museum.

Africa201010090360